توضیحات

با توجه به حوزه فعاليت مركز تحقيقات، تمامي سازمان ها، نهادها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي و صنايع كوچك و بزرگ كه پروژه هاي مرتبط در حوزه هاي برق، رباتيك و نرم افزار را داشته باشند مي توانند به عنوان مشتريان مركز قلمداد شوند. ضمن اينكه عموم مردم و سازمان ها مي توانند محصولات مركز را خريداري و استفاده نمايند. وزارت نيرو و نيروگاه ها، وزارت دفاع و صنايع وابسته،‌ وزارت جهاد كشاورزي، شهرداري و سازمان هاي وابسته و ديگر سازمان ها از مشتريان مركز تحقيقات مي باشند.

3 گروه (الكترونيك، رباتيك و نرم افزار)

15 نفر (4 نفر فارغ التحصيل هستند.)

    شهرداری مشهد-وزارت دفاع-دانشگاه اقبال لاهوری-بسیج استان