• داراي سیستم ثبت وقایع با قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات
  • گرافیکی با قابلیت نمایش مجزا براي هر گاز LCD داراي نمایشگر
  • کنترل SMS فعال و غیرفعال کردن دستگاه توسط ریموت کنترل یا
  • SMS اعلام حریق یا نشتی گاز از طریق تماس تلفنی و ارسال
  • قابلیت اعلام هشدار به صورت مرحله اي با توجه به میزان نشتی
  • قابلیت تماس با سیستم هاي امدادي (آتشنشانی، اورژانس)
  • قابلیت تست نشتی گاز در همه مکان ها (تستر نشتی گاز)
  • داراي باطري پشتیبان و سیستم شارژ هوشمند باطري