قابلیت ربات:

  • چرخش ۳۶۰ درجه اي در محل مفصل اول
  • ربات داراي چهار درجه آزادي
  • داراي بدنه مقاوم در برابر دماي بالا
  • حجم کم با توجه به نیاز صنعت
  • برنامه پذیري منعطف با نیاز
  • رسیدن به دقت بالا