قابلیت پهباد:

  • برد عملیاتی ۵ کیلومتري
  • فیلمبرداري در روز و شب
  • حداکثر مدت پرواز ۳۸ دقیقه
  • ارسال آنلاین تصویر تا ۵ کیلومتر
  • قابلیت تشخیص موانع تا فاصله ۶۰ متري
  • سیستم چتر نجات جهت فرود اضطراري
  • داراي سکو هاي تعویض خودکار باتري در کمتر از یک دقیقه
  • بازگشت به خانه در صورت گم شدن یا قطع ارتباط رادیویی
  • داراي عملکرد در چهار مد پروازي (دستی – خوکار – قابل برنامه ریزي – دنبال کردن اشیاء متحرك)