قابلیت راهبند :

  • حفاظت از پالایشگاه در برابر حملات تروریستی
  • تطابق کامل با استانداردهاي بین الملی در زمینه راهبند
  • تولید کامل راهبند با دانش بومی و جلوگیري از واردات آن
  • کاهش آسیب وارده به نیروها و امکانات در صورت انجام حملات تروریستی